yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys – milloin ja miten?

Yrityksen yksi merkittävimmistä tavoitteista on tuottaa lisää arvoa yrityksen omistajille. Yrityksen arvonmääritys on prosessi, jossa mitataan yrityksen eri elementtejä, sen kilpailuasemaa omalla sektorilla sekä tulevia taloudellisia odotuksia. Liike-elämässä yrityksen arvo tulee määrittää muun muassa yrityskauppojen, rahoitus- ja sijoitusneuvotteluiden sekä sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Avaamme tässä artikkelissa tarkemmin eri tilanteita, joissa yrityksen arvon määrittäminen tulee eteen sekä muutamia yleisimpiä menetelmiä arvon selvittämiseksi.

Laske yrityksen arvo ammattilaisen avulla 

Useimmille pienyrittäjille arvokkain heidän omistamansa omaisuus on oma liiketoiminta. Yrityksen arvonmääritys on muodollinen prosessi, jonka lopputulemana saadaan selville, minkä arvoinen liiketoiminta on. Arvonmääritys on monisyinen prosessi, ja siksi se suositusten mukaisesti perustuu ammattilaisen näkemykseen, jossa punnitaan muun muassa: 

 • liiketoiminnan luonne
 • taloudellinen suorituskyky
 • taloudelliset olosuhteet (markkinat)
 • varojen ja niihin liittyvien mahdollisten velkojen arvo 
 • sekä ainutlaatuinen tietotaito tai teknologia

Yrityksen arvonmääritys vaatii sekä luovuutta että lukuja

Yrityksen arvon määrittämiseen tarvitaan ennen kaikkea laajaa taloudellista osaamista. Samanaikaisesti prosessissa tulisi tutustua perusteellisesti yrityksen liiketoimintamalliin, yritysstrategiaan ja markkinoihin, joilla yritys toimii. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on tunnistettava myös arvoa tuovat tekijät, jotka eivät näy suoraan otsikkokenttien alla talousluvuissa, mutta ovat perusteltuja nostamaan yrityksen arvoa esimerkiksi myyntitilanteessa. 

Yrityksen arvon määritys – yleisimmät syyt

Arvonmääritys on mahdollista tehdä useista eri näkökulmasta käsin, muun muassa myyjän, ostajan, verottajan taikka rahoittajan kannalta katsottuna. Listasimme alle muutamia syitä, joiden takia yrityksen arvonmääritys saattaa olla jossakin kohtaa ajankohtainen omankin yrityksesi kohdalla.

 • sulautuminen, myynti tai osto 
 • raportoinnit omistajia, tilinpäätöstä tai viranomaisia (esim. verottajaa) varten
 • rahoitusneuvottelut
 • uusi osakkuus
 • avioero
 • omistajanvaihdos, esim. eläköitymisen tai seuraajasuunnitelman myötä
 • yrityksen osakkeiden lahjoittaminen lapsille osana seuraajasuunnitelmaa
 • työntekijöiden osakeomistussuunnitelman (ESOP) laatiminen tai päivittäminen

Arvonmääritystä tarvitaan yleisimmin verotuksellisten tai oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Yrityksen arvo määritellään tosin lukemattomista muistakin syistä johtuen, mukaan lukien yrityksen myynti ja hankinta tai yrityksen rahoitusneuvottelut pankin kanssa. Kuoleman, työkyvyttömyyden tai avioeron takia arvonmääritys on edessä, jotta yrityksen omaisuus voidaan määritellä osapuolille tasapuolisesti. 

Koska arvonmääritystä hyödynnetään niin monessa lakeja ja säädöksiä noudattavissa tilanteissa, vain ammattilaisen näkemys on yleensä tarpeeksi pätevä edustamaan yrityksesi arvoa.

Yrityksen arvo kauppatilanteissa

Hyvin toteutettu ja huolellinen yrityksen arvonmääritys antaa sinulle tärkeän etulyöntiaseman yrityksen myyntiin tähtäävissä neuvotteluissa. On tärkeää ymmärtää, että yrityksen arvoa ei yleensä ilmoiteta yhtenä lukuna vaan eräänlaisena arvohaarukkana sekä perusteluina, jotka määriteltyä arvoa tukevat. Tämän kokonaisuuden on tarkoitus tukea sinua neuvottelutilanteessa.

Osto- ja myyntitilanteessa molemmat osapuolet tekevät yleensä oman arvionsa. Myyjä arvioi, kuinka tuottavaa liiketoimintaa yrityksen toiminnan kautta voi tulevaisuudessa tehdä, ja ostaja pohtii, kuinka paljon rahaa he ovat valmiita yrityksestä maksamaan. Monesti tämä johtaa tilanteeseen, jossa ostaja yrittää näyttää toteen, että yrityksen arvo on pienempi, kun taas myyjä haluaa osoittaa, että arvo on suurempi.

Valittuja arvonmääritystapoja voivat olla muun muassa: 

 • tuottoperusteinen arvonmääritys
 • substanssiarvo
 • yrityksen käypä arvo
 • markkinaperusteinen arvo

Usein yrityksen arvon määrittämiseen kannattaa käyttää useita eri menetelmiä, ja joissakin tapauksissa yhdistää lukuja oikean arvon löytämiseksi, sillä monet eri menetelmät arvon määrittämiseksi ovat yhtä päteviä. Pääasia kuitenkin on, että keskusteluyhteys ja neuvottelutilanne on oikeudenmukainen ja hedelmällinen, sillä lopullinen kauppahinta määrittyy aina osapuolten välisessä neuvottelussa.

Yrityskauppojen kohteena ovat usein ainakin seuraavat asiat sekä niiden erilaiset yhdistelmät:

 • immateriaalioikeudet, joko kokonaan tai osittain
 • yhtiön osakkeet tai osuudet, osittain tai kokonaan
 • liiketoiminta sekä varastot, koneistot ja laitteet, joko kokonaan tai osittain
 • vaihto-omaisuus, osittain tai kokonaan
 • käyttöomaisuus, osittain tai kokonaan
 • yrityksen sopimukset

Lopullinen hinta riippuu kaupan toteutustavasta, yrityksen varallisuudesta sekä tuotoista, tulevaisuuden ennusteista, kunnosta, sijainnista, muutostöiden tarpeesta, toimialasta, erilaisista rahoitusjärjestelyistä sekä varsinaisesta ostajasta. 

Ostettaessa kilpailijan toimintaa, hinta voi nousta suuremmaksi kuin esimerkiksi tuottoarvolla voitaisiin perustella, mutta syntyneet synergiat, kilpailulliset ja tuotannolliset edut, toiminnan tehostuminen kaupan myötä, katteiden parantuminen ja kiihtyvä markkinaosuuden kasvu voivat hyvinkin antaa syyn korkeampaan pyydettyyn hintaan

Arvonmääritys paljastaa myös kehityskohteet

Vaikka yrityksen arvo määritetään usein omaa etua ajamaan nykyhetkessä, lopputulema saattaa olla kiinnostava myös yrityksen kehittymisen näkökulmasta. Joissakin tapauksissa prosessi saattaa paljastaa liiketoiminnan alueet, jotka tosiasiallisesti heikentävät yrityksen arvoa, kuten heikosti toteutettu kirjanpito, kehno varallisuus tai heikommat toiminnot muuhun markkinaan nähden. Koko arvonmääritysprosessi antaa ennen kaikkea yleiskuvan tarkasteltavan yrityksen vahvuuksista sekä heikkouksista. 

Yrityksen arvonmääritys – menetelmät PK-yrityksille

Yrityksen arvonmääritys on hyvä työkalu yrityksen omistajille, kun arvioidaan mahdollisuuksia, suunnitellaan kasvua tai mahdollista siirtymää tai kauppaa. Arvonmääritys tarjoaa arvohaarukan yrityksen arvosta tai vastaavasti ostajalle sopivan hinnan. Yrityksen arvonmääritys voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä, yrityksen arvon pitäessä sisällään muitakin tekijöitä kuin itse yrityksen. 

Puhuttaessa PK-yritysten arvosta, tarkoitetaan monesti yrityksen tuottoarvoa tai yrityksen velattoman omaisuuden arvoa. Myös PK-sektorilla paras tapa on yhdistellä erilaisia arvonmääritysmenetelmiä. Arvioinnin tarkoitus saattaa myös määrittää sopivimman menetelmän. 

Tutustumme seuraavaksi tarkemmin kahteen käytetyimpään menetelmään pienten ja keskisuurten yritysten arvoa määriteltäessä: yrityksen tuottoarvoon sekä substanssiarvoon eli yrityksen velattoman omaisuuden arvoon. 

Tuottoarvo

Yrityksen tuottoarvo perustuu yrityksen lähivuosina mahdollisesti tekemiin tuottoihin. Sitä varten tarvitaan realistinen tulosennuste, jossa tulevaisuuden tuotot lasketaan yhteen esimerkiksi viiden seuraavan vuoden ajanjaksolla. Saatu yhteissumma on yrityksen arvo tuottoarvolla mitattuna.

Yrityksestä, sen toimialasta sekä esimerkiksi saatavilla olevan rahoituksen ehdoista riippuu, kuinka pitkältä ajalta tuotot lasketaan ja minkä suuruisia ne ovat. Verottajan tapa laskea tuottoarvo on katsoa aikaisempiin vuosiin, sillä verotuksen näkökulmasta se riittää. Sen sijaan ostaja katsoo tulevaisuuteen, joten yrityskauppoja tehdessä arvo pitää määritellä tulevien tuottojen perusteella.

Tuottoarvon laskennan pohjana toimivat menneiden vuosien laskelmat sekä erityisesti yrityksen uusimmat, viralliset tuloslaskelmat. Laskelmiin tulee tehdä myös ns. oikaisuja, jotta saadaan koostettua mahdollisimman oikea arvioitu tulos tulevien vuosien tulosennusteita varten. 

Viralliset laskemat on tehty verotusta varten eivätkä ne anna aina täydellistä kuvaa yrityksen rahantekokyvystä tulevaisuudessa. Oikaisut voivat joko parantaa tai huonontaa virallista tulosta, ja niiden tekemisessä suositellaan asiantuntijan apua. Muistutetaan jälleen, että asiantuntija ei anna sinulle vain yhtä lukua yrityksen arvoksi, saat lopputulemana yrityksen arvohaarukan sekä perusteluja, jotka kyseisen arvon määrittämiseen ovat johtaneet

Substanssiarvo

Substanssiarvo on suhteellisen yksinkertainen ja helppo arvonmääritysmenetelmä verrattuna esimerkiksi tuottoarvoon. Substanssiarvo määritellään usein myös yrityksen minimihinnaksi. Helpoiten substanssiarvo lasketaan, kun vähennetään taseen viimeisestä luvusta kaikki velat. Lopputulemana on yrityksen substanssiarvo. Lyhyesti sanottuna yrityksen substanssiarvo tarkoittaa siis yrityksessä olevaa omaa, velattoman varallisuuden määrää.

Ihan näin helpolla ei kuitenkaan esimerkiksi käytännön yrityskauppatilanteessa päästä. Myös tässä menetelmässä tarvitaan oikaisuja, joten ensin täytyy selvittää myytävien omaisuuserien eli toimitilojen, koneiden, sijoitusten ja työkalujen käyvät arvot eli markkina-arvot.

Käypä arvo kertoo, minkä arvoinen esimerkiksi 8 vuotta sitten ostettu kassalaite oikeasti tänä päivänä on. Normaalisti arvo pienenee vuosien myötä. Joissakin tapauksissa arvo voi myös nousta. Esimerkiksi kiinteistöjen kohdalla, summa voi taseessa olla 60 000 euroa, mutta kiinteistöjen käypä arvo saattaa olla noussut 300 000 euroon. Mikäli tämä on tilanne, käypien arvojen summa voi ylittää koko kirjapidossa näkyvän taseen loppusumman, joten lukuja kannattaa pyöritellä substanssiarvoakin laskettaessa. Yleensä toimivan ja terveen yrityksen tuottoarvo ylittää substanssiarvon. 

Yrityksen arvonmääritys on vain yksi työkalu, jolla määritetään esimerkiksi yrityksen kauppahintaa. Eri tilanteet ja eri alalla toimivat yritykset tekevät arvon määrittämisestä aina omanlaisensa prosessin. Loppujen lopuksihan yrityksen arvon määrittää se summa, jolla esimerkiksi yrityskaupat syntyvät.

Artikkelin on julkaissut Oy Netford Capital Ltd:n tarjoama Yrityslaina247-palvelu, joka tarjoaa rahoituspalveluja PK-yrityssektorille. Palvelulle on myönnetty Avainlippu-merkki, joka kertoo suomalaisesta palvelusta sekä kotimaista työtä edistävästä vaikutuksesta. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita, kuten Perintä247 ja Domain247 .

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Jätä kommentti